Εγγραφή

Καταχώρηση
Εταιρία
Υπεύθυνος
Παρατηρήσεις

Πατήστε εδώ για να προσθέσετε κείμενο

Τύπος καταχώρησης


Γενικοί όροι προβολής-πληρωμής

Οι όροι του παρόντος διέπουν τις σχέσεις Εταιρείας και Πελάτη για την καταχώριση επαγγελματικής προβολής του Πελάτη στον ηλεκτρονικό επαγγελματικό κατάλογο της Εταιρείας «Grekomania»

1.Δικαιώματα και υποχρεώσεις της Εταιρείας

Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα επαγγελματικής προβολής της επιχείρησής του στον ηλεκτρονικά τηρούμενο επαγγελματικό κατάλογο. Η Εταιρεία δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη, να μην προβεί στην επαγγελματική καταχώριση αυτού στον ηλεκτρονικό κατάλογο, στην περίπτωση που η καταχώριση (εν όλο ή εν μέρει) αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη, ή προσβάλει δικαιώματα τρίτων (ιδίως δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ή δύναται να εκθέσει την Εταιρεία σε νομικούς κινδύνους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ακόμη και στη περίπτωση που η Εταιρεία κρίνει ότι η προς καταχώρηση διαφήμιση έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη και έθιμα του κοινού στο οποίο απευθύνονται οι διαφημίσεις, με συνέπεια η τυχόν καταχώρηση να έχει αρνητικές για την ίδια επιπτώσεις (φήμης, οικονομικές κ.ο.κ.). Εφόσον δεν βλάπτονται τα συμφέροντα του Πελάτη, η Εταιρεία μπορεί να αναμορφώνει, χωρίς υποχρέωση ειδοποίησης, τη διάταξη της ύλης και τις επαγγελματικές κατηγορίες του καταλόγου της και δημοσιεύσει την καταχώρηση στην κατά την κρίση της εκάστοτε κατάλληλη κατηγορία. Η Εταιρεία προσφέρει πέντε (5) εναλλακτικά πακέτα προβολής (α έως ε ακολούθως) καθώς και ένα (1) εν δυνάμει και κατά την ευχέρεια του Πελάτη συμπληρωματικό των τεσσάρων πακέτο προβολής (στ ακολούθως), όπως αυτά εξειδικεύονται στη φόρμα της Αίτησης Εγγραφής και ειδικότερα:

α) STANDARD: Εφόσον επιλεχθεί το πακέτο αυτό προβολής από τον Πελάτη, η Εταιρεία προβαίνει σε καταχώριση της προβολής του Πελάτη στην κατηγορία, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται η κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα (λ.χ. Ξενοδοχεία), χωρίς να δεσμεύεται η Εταιρεία αναφορικά με τη θέση της δημοσίευσης αυτού. Σημειώνεται ότι, οι καταχωρίσεις-προβολές Πελατών με το πακέτο Standard ακολουθούν πάντοτε τις καταχωρίσεις-προβολές Πελατών με τα μεγαλύτερα πακέτα προβολής, όπως αυτά προσφέρονται από την Εταιρεία, για τα οποία υπάρχει προτεραιότητα στη σειρά και θέσεις δημοσίευσης.

β) ADVANCED: Εφόσον επιλεχθεί το πακέτο αυτό από τον Πελάτη, η Εταιρεία προβαίνει σε καταχώριση της προβολής του Πελάτη στην κατηγορία, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται η δραστηριότητά του, στις πρώτες θέσεις τόσο της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της πόλης στην οποία δραστηριοποιείται, όπως αυτή νωρίτερα έχει οριοθετηθεί από την Εταιρεία, όσο και της ίδιας της πόλης στην οποία δραστηριοποιείται (λ.χ. Κασσάνδρα και Καλλιθέα, Αττική και Αθήνα), η οποία σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τις προβολές των Πελατών Premium, οι προβολές των οποίων πάντοτε προηγούνται στη σειρά δημοσίευσης, της κατηγορίας της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής καθώς και της πόλεως στην οποία δραστηριοποιείται.

γ) PREMIUM: η Εταιρεία δεσμεύεται για την καταχώριση της προβολής του Πελάτη στις πρώτες θέσεις της κατηγορίας, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται η επαγγελματική δραστηριότητα του Πελάτη (λ.χ. Ξενοδοχεία) και της καταχώρισης αυτού στις ίδιες της κατηγορίας του της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής καθώς και της πόλης στην οποία δραστηριοποιείται. Η Εταιρεία δεσμεύεται για την απόλυτη προτεραιότητα στη σειρά και θέσεις δημοσίευσης των Πελατών Premium έναντι των προσφερόμενων μικρότερων πακέτων προβολής.

δ) Regular: Με το πακέτο αυτό, η προβολή σας παραμένει για αόριστο χρονικό διάστημα αναρτημένη. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο έτος προβολής προβάλλεται η δραστηριότητά σας αναλόγως της επιλογής ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων πακέτων, στη συνέχεια και μετά συμπλήρωσης του πρώτου έτους, η προβολή σας καταχωρείται αυτόματα (δεν διαγράφεται!) για αόριστο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες προβολής του πακέτου Standard, με την διαφορά ότι σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τις καταχωρίσεις Πελατών με τα ενεργά πακέτα προβολής. Προϋποθέσεις ενεργοποίησης πακέτου: προηγούμενη εναλλακτική επιλογή ενός εκ των περιοριστικός αναφερόμενων πακέτων Standard, Advanced ή Premium και συνέχιση τήρησης των όρων της συμφωνηθείσας προβολής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνέχιση προσφοράς εκπτώσεων, τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων ΓΟΣ προβολής, μη συνδρομή λόγων αποπομπής). Η προβολή σας στο συγκεκριμένο πακέτο δύναται ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τους όρους των εκάστοτε ισχυόντων ΓΟΣ, άνευ ειδοποιήσεως να διαγραφεί.

ε) ALL PLUS: Το πακέτο αυτό προσφέρεται αποκλειστικά προς συμπλήρωση ήδη επιλεχθέντος πακέτου προβολής από τον Πελάτη και εφόσον ο Πελάτης έχει επιλέξει προηγουμένως κάποιο εκ των υπό α) έως δ) αναφερόμενων βασικών πακέτων. Με μία extra χρέωση ανά επιλεχθείσα επιπλέον κατηγορία προβολής –πέραν του βασικού επιλεχθέντος πακέτου-, μπορεί ο Πελάτης να καταχωρηθεί στο κατάλογο σε άλλη(-ες) επιθυμούμενη(-ες) κατηγορία(-ες), στην (στις) οποία(-ες) επίσης δραστηριοποιείται. Η χρέωση, όπως αυτή διαμορφώνεται αναλόγως του επιλεχθέντος υπό-πακέτου προβολής, είναι η ακόλουθη:

40€ (Standard)
80€ (Advanced)
200€ (Premium)

Επομένως, αναλόγως με το συμπληρωματικό προς το βασικό πακέτο, «υποπακέτο» ALL PLUS που θα επιλέξει o Πελάτης, θα εμφανιστεί και θα προβληθεί σε άλλη επιθυμούμενη κατηγορία την οποία θα δηλώσει (π.χ. Βασικό Πακέτο Premium στην κατηγορία Ξενοδοχεία, συμπληρωματικό πακέτο all plus (Advanced) στην κατηγορία Εστιατόριο, Καφετέρια, κ.ο.κ. με την καταβολή επιπλέον του ποσού των 80,00€). Σημειώνεται και διευκρινίζεται ότι, η επιπλέον καταχώριση-προβολή του Πελάτη και στις λοιπές επιθυμούμενες δηλωθείσες κατηγορίες, θα λαμβάνει χώρα με τους αντίστοιχους όρους προβολής των βασικών πακέτων (όπως παραπάνω αναφέρονται), με αποτέλεσμα να δίνεται προτεραιότητα στη σειρά και θέσεις δημοσίευσης του επιμέρους μεγαλύτερου βασικού πακέτου ή «υποπακέτου» προβολής (λ.χ. Πελάτης με Βασικό Πακέτο Premium στην πρώτη επιλεχθείσα κατηγορία στην οποία θα προβάλλεται στις πρώτες θέσεις, σε περίπτωση που θα επιλέξει επιπλέον το πακέτο ALL PLUS (Standard), θα προβάλλεται τυχαία στις επιθυμούμενες επιπλέον κατηγορίες καταχώρισης και σε κάθε περίπτωση μετά των Πελατών που θα επιλέξουν τα πακέτα ALL PLUS Advanced και Premium).

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της στην αναμόρφωση του τρόπου παρουσίασης και εμφάνισης των προϊόντων της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβλάπτονται τα συμφέροντα του Πελάτη.

Αναβάθμιση βασικού πακέτου: Παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης ανά πάση στιγμή του βασικού πακέτου, όπως ενδεικτικά η αναβάθμιση από το Standard (248 €) πακέτο στο Premium (1500€), με συνυπολογισμό του διαστήματος προβολής και της διαφοράς του κόστους αναβάθμισης. Συγκεκριμένα, ο Πελάτης δύναται να επιλέξει την αναβάθμιση του πακέτου του εντός του διαστήματος ισχύος της προβολής του, αφαιρούμενου του αντιστοιχούντος και καταβληθέντος ποσού της αρχικής εγγραφής με συνυπολογισμό του διανυθέντος διαστήματος προβολής και καταβολής της διαφοράς προς το μεγαλύτερο επιλεχθέν βασικό πακέτο (λ.χ. για 6 μήνες Standard πακέτου και στη συνέχεια επιλογής του πακέτου Premium ο Πελάτης θα καταβάλει το ποσό των 1.376 € [ήτοι 248/12*6=124 και 1500-124= 1.376). Στη περίπτωση αυτή η διάρκεια προβολής άρχεται από την ημερομηνία αναβάθμισης του Πακέτου του Πελάτη.

Τέλος, επωφεληθείτε της ειδικής προσφοράς «2+1»: Εφόσον λειτουργείτε τουλάχιστον τρεις (3) επιχειρήσεις με το ίδιο ΑΦΜ σας προσφέρουμε τη δυνατότητα προβολής, σύμφωνα με τους όρους των επιλεχθέντων πακέτων, τριών (3) επιχειρήσεών σας στη τιμή των δύο (2)! Κατά συνέπεια, επιλέγοντας οποιοδήποτε πακέτο, καταβάλλεται το κόστος της επιλογής αυτού εις διπλούν (για τις πρώτες δύο επιχειρήσεις σας), ενώ η τρίτη προβολή σας γίνεται εντελώς δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προβολή των τριών επιχειρήσεων να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες ενός αποκλειστικά επιλεχθέντος πακέτου.

2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Πελάτη

Αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συλλογή και προσκόμιση των απαραίτητων για τη δημοσίευση της προβολής του στοιχείων, είναι ο Πελάτης. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και την πληρότητα των στοιχείων που παρέχει (πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και λοιπά στοιχεία) και τα οποία προορίζονται προς καταχώρηση και προβολή στον κατάλογο. Σε περίπτωση μεταβολής των γνωστοποιούμενων στην Εταιρεία στοιχείων (λ.χ. μεταβολή διεύθυνσης του Πελάτη), ο Πελάτης υποχρεούται σε άμεση και έγγραφη ενημέρωση της Εταιρείας, μη ευθυνόμενη η τελευταία για την παραμονή της δημοσίευσης υπό τα παλαιά στοιχεία, σε περίπτωση παράλειψης εγγράφου ενημέρωσης εκ μέρους του Πελάτη περί της γενόμενης μεταβολής. Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των παρεχόμενων προς προβολή στοιχείων και την τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, απαλλασσόμενης της Εταιρείας από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης αυτής από τον Πελάτη. Στη περίπτωση που η δημοσίευση της καταχώρισης δεν πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα του Πελάτη, η Εταιρεία δικαιούται ολόκληρη τη συμφωνημένη αμοιβή. Ως προβολή ματαιωθείσα από υπαιτιότητα του Πελάτη, λογίζεται και η περίπτωση παράλειψης προσκόμισης των απαραίτητων προς τον σκοπό προβολής του Πελάτη στοιχείων και υλικών, με αποτέλεσμα την αδυναμία καταχώρισης της προβολής του Πελάτη από την Εταιρεία, λόγω έλλειψης στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση και αναμφισβήτητα, ως απαραίτητα προς τον σκοπό προβολής του Πελάτη στοιχεία, λογίζονται η επαγγελματική δραστηριότητα του Πελάτη (λ.χ. Ξενοδόχος, Εστιάτορας), προς τον σκοπό ένταξης αυτού στην κατάλληλη κατηγορία, η περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται ο Πελάτης (τόσο η ευρύτερη όσο και η πόλη) καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού (διεύθυνση, τηλέφωνα). Εν ελλείψει δε αυτών, η Εταιρεία δεν δύναται να προβεί στην συμφωνηθείσα καταχώριση από υπαιτιότητα του Πελάτη, υποχρεούμενου παρ’ αυτά του Πελάτη στην καταβολή ολόκληρης της συμφωνηθείσας αμοιβής. Ο Πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους παρόντες γενικούς όρους προβολής του εμπορικού καταλόγου Grekomania, οι οποίοι, μαζί με την συμπληρωθείσα και στην Εταιρεία αποσταλθείσα αίτηση εγγραφής, αποτελούν ενιαίο κείμενο και το σύνολο της συμφωνίας προβολής του Πελάτη. Ο Πελάτης δεσμεύεται να μην προωθεί προς δημοσίευση στοιχεία, το περιεχόμενο των οποίων είναι αντίθετο με το παρόν. Ο Πελάτης εγγυάται (ανεξαρτήτως του βαθμού υπαιτιότητας αυτού συμπεριλαμβανομένου και της ελαφράς αμέλειας) ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία, διαφυγόν κέρδος ή βλάβη που τυχόν υποστεί η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων, αμοιβές δικηγόρων και συναφείς δαπάνες που θα επωμιστεί, από τη δημοσίευση της καταχώρισής του, είτε λόγω αξιώσεων τρίτων, είτε λόγω διοικητικών προστίμων, είτε εκ πάσης αιτίας και ιδίως αν το περιεχόμενο της καταχώρισης προσβάλει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.

3. Τίμημα-Όροι Πληρωμής

Το τίμημα για την προβολή του Πελάτη στον ηλεκτρονικό εμπορικό κατάλογο της Εταιρείας Grekomania διαφέρει αναλόγως του επιλεχθέντος επί της Αίτησης Εγγραφής του Πελάτη, πακέτου προβολής, όπως το ακριβές τίμημα εκάστου πακέτου αναφέρεται και εξειδικεύεται επί της Αιτήσεως, η οποία με τους παρόντες Γενικούς Όρους και τυχόν ειδικότερων συμφωνιών, αποτελούν το σύνολο της συναφθείσας σύμβασης των μερών. Σημειώνεται ότι στα εν λόγω τιμήματα συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Επίσης σημειώνεται πως, τα τιμήματα προβολής, αναλόγως των επιλεχθέντων πακέτων, καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τη χρονική διάρκεια προβολής, όπως αυτή ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 4 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το τίμημα είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την ημερομηνία έναρξης προβολής του Πελάτη στον κατάλογο, ειδικότερα δε την ημερομηνία κατά την οποία προβλήθηκε για πρώτη φορά η καταχώρηση του Πελάτη. Ειδικά συμφωνείται ότι η ύπαρξη και το ύψος της απαίτησης της Εταιρείας για το τίμημα αποδεικνύονται πλήρως από την υπογεγραμμένη-απεσταλμένη Αίτηση Εγγραφής, το τιμολόγιο της Εταιρείας (ακόμη και χωρίς την αποδοχή του Πελάτη) ή από απόσπασμα από τα τηρούμενα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας, νομίμως θεωρημένα από αρμόδιο στέλεχός της, ή από τη μηχανογραφημένη λογιστική καρτέλα της Εταιρείας για τον Πελάτη. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν πλήρη απόδειξη της οφειλής του. Σε κάθε περίπτωση νομίμως η Εταιρεία αρνείται τη δημοσίευση της προβολής-διαφήμισης του Πελάτη στον κατάλογο, εφόσον ο τελευταίος δεν έχει εκπληρώσει προηγουμένως την υποχρέωσή του σε καταβολή της αμοιβής της Εταιρείας, ενώ η καθυστέρηση της καταβολής της αμοιβής με την επακόλουθη καθυστέρηση της δημοσίευσης της διαφήμισης του Πελάτη σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ως μεταβολή της συμφωνηθείσας ημερομηνίας έναρξης της προβολής και αντίστοιχα λήξης αυτής. Η εξόφληση της Εταιρείας αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από εξοφλητική απόδειξη της Εταιρείας, νομίμως υπογεγραμμένη από αρμόδιο στέλεχός της ή από τα παραστατικά κατάθεσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία αναφέρονται ακολούθως, κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο, ακόμη και αυτού του όρκου, δεν γίνονται αποδεκτά. Τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία δύναται να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα είναι:

Τράπεζα Πειραιώς:

Αρ.Λογαριασμού: 5211-088442-899

IBAN: GR40 0172 2110 0052 1108 8442 899

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

Τράπεζα Alpha Bank:

Αρ.Λογαριασμού: 700 00 2002 026316

IBAN: GR49 0140 7000 7000 0200 2026 316

SWIFT-BIC: GRBAGRAA

Εθνική Τράπεζα:

Αρ. Λογαριασμού: 213/004762-78

IBAN: GR65 0110 2130 0000 2130 0476 278

SWIFT-BIC: ETHNGRAA


4. Διάρκεια-Καταγγελία

Η συμφωνία προβολής του Πελάτη στον επαγγελματικό κατάλογο Grekomania της Εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου και ορίζεται για τη διάρκεια ενός (1) έτους, με ημερομηνία έναρξης υπολογισμού του έτους την ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης προβολής και ειδικότερα την ημερομηνία καταχώρησης και θέσης σε δημοσιότητα της διαφήμισης του Πελάτη, ενώ η λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας προβολής, θα επέρχεται την προηγούμενη της πρώτης προβολής ημέρα του αντίστοιχου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους (λ.χ. με ημερομηνία έναρξης προβολής την 1η Σεπτεμβρίου 2011, η λήξη προβολής επέρχεται την 31η Αυγούστου 2012). Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί την περαιτέρω προβολή αυτού στον κατάλογο Grekomania, θα αποστέλλει προς τούτο σχετική ενημέρωση στην Εταιρεία, δια της επιλογής στη σελίδα διαχείρισης αυτού της επιλογής «ανανέωση». Ειδικότερα, μετά αποστολής της εγγραφής και αίτησης στην Εταιρεία, η Εταιρεία αποστέλλει στον Πελάτη ένα link επιβεβαίωσης εγγραφής, το οποίο ταυτόχρονα και έκτοτε θα αποτελεί το link διαχείρισης της καταχώρησης αυτού. Στο εν λόγω link υπάρχει ένα πλαίσιο/επιλογή «ανανέωση» το οποίο και δύναται να επιλεχθεί από τον Πελάτη, σε περίπτωση που επιθυμεί την περαιτέρω προβολή αυτού, ενώ σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν δύναται να ανανεώνεται η προβολή του Πελάτη αυτόματα. Για το λόγο αυτό και προκειμένου η προβολή του Πελάτη να είναι συνεχής, δίχως τη μεσολάβηση διακοπής, συνιστάται η επιλογή του αιτήματος της «ανανέωσης» από τον Πελάτη τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας προβολής. Αντίστοιχα, εφόσον ο Πελάτης δεν επιθυμεί τη συνέχιση της παρούσας σύμβασης προβολής του και για πέραν του έτους χρονικό διάστημα, η συμφωνία προβολής του θεωρείται αυτομάτως λυθείσα με την παρέλευση και της τελευταίας ημέρας προβολής της συμφωνηθείσας ετήσιας διάρκειας της συμφωνίας (λ.χ. στο ως άνω παράδειγμα, λυθείσα θεωρείται η συμφωνία με την παρέλευση της 31ης Αυγούστου 2015 και από την 1η Σεπτεμβρίου 2015).

5. Λοιποί Όροι

Οι παρόντες όροι, μαζί με την αίτηση εγγραφής του Πελάτη στον κατάλογο και τυχόν υπογεγραμμένων σχετικών ειδικών συμφωνιών, αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας των μερών, συνιστούν ενιαίο κείμενο και υπερισχύουν πάσης άλλης αντίθετης έγγραφης ή προφορικής συμφωνίας αυτών. Η σύναψη της παρούσας σύμβασης και οι όροι της αποδεικνύονται και τροποποιούνται μόνον εγγράφως, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου και ιδίως μαρτύρων και πολιτικού ή θρησκευτικού όρκου. Έναντι της Εταιρίας, ο Πελάτης φέρει τον κίνδυνο της εκπροσώπησής του από αναρμόδια πρόσωπα, εφόσον αυτά εργάζονται στην υπηρεσία του, είναι συνεταίροι, ή σχετίζονται κατ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί του δημιουργώντας την εντύπωση στην Εταιρεία της νομίμου εκπροσώπευσης και αντιπροσώπευσης του Πελάτη από αυτούς. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για την κατά πάντα χρόνο ομαλή λειτουργία του διαδικτυακού ηλεκτρονικού καταλόγου, γιατί αυτή εξαρτάται και από παράγοντες πέραν της επιρροής της (τηλεπικοινωνιακές γραμμές, υπηρεσίες τρίτων παρόχων, υπηρεσίες διακομιστών, κλπ). Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας για δημοσίευση της καταχώρισης πρέπει να γίνει με τους ειδικότερους όρους που συμφωνούνται από τα μέρη σε συνέχεια της εγγραφής/αποστολής αιτήσεως από τον Πελάτη (ενδεικτικά και εφόσον έτσι θέλει συμφωνηθεί, χάριν παραδείγματος, επτά (7) ημέρες από τη παραλαβή του συνολικού προς διαφήμιση προωθημένου από τον Πελάτη υλικού). Ως ειδικότερη συμφωνία, όπως δύναται να πραγματοποιηθεί μεταξύ Πελάτη και Εταιρείας, νοείται ακόμη και αυτή που συμφωνείται δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), εφόσον συμπεραίνεται σαφώς η βούληση των μερών για συγκεκριμένη συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση η προηγούμενη της προβολής συγκέντρωση του υλικού από τον Πελάτη και αποστολή αυτού στην Εταιρεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της δημοσίευσης της προβολής του Πελάτη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση της έναρξης προβολής του Πελάτη στον κατάλογο, οφειλόμενη η καθυστέρηση αυτή σε λόγους ανωτέρας βίας καθώς και σε πράξεις ή παραλείψεις οφειλόμενες σε υπαιτιότητα (παντός βαθμού, συμπεριλαμβανομένης και της ελαφράς αμέλειας) του Πελάτη (όπως χάριν παραδείγματος λογίζεται ως υπαιτιότητα του Πελάτη η καθυστέρηση παροχής στη διάθεση της Εταιρείας του απαραίτητου υλικού προβολής, η καθυστέρηση καταβολής της αμοιβής της εταιρείας κ.ο.κ.) Η οφειλόμενη στον Πελάτη καθυστέρηση προβολής αυτού στον επαγγελματικό κατάλογο, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να λογίζεται ως μετάθεση των συμφωνηθέντων ημερομηνιών έναρξης και λήξης της προβολής του. Ο Πελάτης προβαίνει στην καταχώριση επαγγελματικής προβολής για την εξυπηρέτηση της εμπορικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας που ασκεί με επιχειρηματική οργάνωση. Η συμφωνία προβολής του Πελάτη με την Εταιρεία συνάπτεται ηλεκτρονικά και θεωρείται εγκύρως συναπτόμενη από την αποστολή της Αίτησης Εγγραφής του Πελάτη, συμπληρωμένου-επιλεγμένου επ’ αυτής του πεδίου περί της λήψης γνώσης και της συμφωνίας του Πελάτη με τους παρόντες Γενικούς Όρους Προβολής και τη λήψη-αποδοχή αυτής από την Εταιρεία, δια της αποστολής επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος αναφορικά με τη λήψη της αιτήσεως, την αποδοχή αυτής και τη σύναψη της σύμβασης προβολής.

Σε περίπτωση που η συμφωνία προβολής θέλει συναφθεί κατ’ εξαίρεση απευθείας στο κατάστημα ή επιχείρηση ή γραφείο του Πελάτη ή της Εταιρείας, ο Πελάτης παραλαμβάνει δύο (2) αντίγραφα του παρόντος, μονογραφεί αυτά σε κάθε σελίδα ενώ υπογράφει αυτά στη τελευταία σελίδα και τοποθετεί τυχόν σφραγίδα του και επιστρέφει το ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο στην Εταιρεία, μαζί με την σχετική συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής, η οποία, με τους παρόντες, αποτελεί ενιαίο κείμενο και αποδίδει τη συνολική συμφωνία των μερών.

6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία υποχρεούται να μην αποκαλύπτει σε τρίτους πληροφορίες που έλαβε από τον Πελάτη κατά τη σύναψη της σύμβασης, την εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών της Grekomania. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για τις πληροφορίες που ο Πελάτης αναζητούσε τη δημοσίευση στον ηλεκτρονικό κατάλογο Grekomania της Εταιρείας σύμφωνα με τη παρούσα, καθώς και για την τυχόν τοποθέτηση στις μηχανές αναζήτησης.

7. Αρμόδια Δικαστήρια

Τα μέρη ρητά συμφωνούν πως σε περίπτωση διαφορών και διαφωνιών που πηγάζουν από τη παρούσα θα επιδιώκεται η εξώδικη επίλυση αυτών μέσω διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση δε που δεν θέλουν ευδοκιμήσουν οι εν λόγω διαπραγματεύσεις, τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά σε σχέση με ή με αφορμή την παρούσα σύμβαση, την ερμηνεία, εκτέλεση ή τη λήξη της.

Πατώντας στο κουμπί "Ολοκλήρωση", συμφωνείτε με τους πιο πάνω όρους εγγραφής